کسی که میخواهد مثل خورشید بدرخشد ، اول باید مثل خورشید بسوزد