هرگز درختی را قطع نکنید مگر اینکه ضرورتی در میان باشد.