هر که اندوه و مشکلی از مومنی برطرف کند خدا روز قیامت قلب او را شاد می کند "امام صادق (ع)"