اموات خود را زیارت کنید به راستی که آن ها از زیارت شما خوشحال می شوند "امام علی (ع)"