فاقر ما تیسر من القرآن ----- هرچه قدر می توانید قرآن بخوانید

به مناسبت آغاز ماه رمضان تیم گتوند دانلود در نظر دارد تا ترتیل کل قران را با صدای استاد شهریار پرهیزگار که بدون شک یکی از بهترین قاری ها داخلی و خارجی است را بر روی سایت با تفکیک جزء به جزء است را روی سایت قرار دهد تا شما بتوانید از قرائت ایشان فیض ببرید.در ادامه شما می توانید سی جزء کامل قرآن کریم را از گتوند دانلود دانلود نمایید.

     دانلود جزء اول                       11.7 مگابایت                     زمان  0:51:16

     دانلود جزء دوم                      13.1 مگابایت                     زمان   0:57:24

     دانلود جزء سوم                      13.7 مگابایت                      زمان   0:59:58

     دانلود جزء چهارم                     14.1 مگابایت                      زمان   1:01:58

     دانلود جزء پنجم                      13.8 مگابایت                      زمان   1:00:24

     دانلود جزء ششم                   12.9  مگابایت                      زمان   0:56:29

     دانلود جزء هفتم                     13.2 مگابایت                      زمان   0:57:43

     دانلود جزء هشتم                    12.4 مگابایت                       زمان   0:54:19

     دانلود جزء نهم                       12.6 مگابایت                       زمان   0:55:16

     دانلود جزء دهم                      13.2 مگابایت                       زمان   0:57:43

     دانلود جزء یازدهم                   12.2 مگابایت                       زمان   0:53:24

     دانلود جزء دوازدهم                 13.2 مگابایت                       زمان   0:57:26

     دانلود جزء سیزدهم                11.5 مگابایت                       زمان   0:50:30

     دانلود جزء چهاردم                  11.4 مگابایت                       زمان  0:49:56

     دانلود جزء پانزدهم                 12.4 مگابایت                       زمان   0:54:30

     دانلود جزء شانزدهم               11.9 مگابایت                       زمان   0:52:25

     دانلود جزء هفدهم                  11.2 مگابایت                       زمان   0:49:13

     دانلود جزء هجدهم                  12.2 مگابایت                      زمان   0:53:27

     دانلود جزء نوزدهم                   12.7 مگابایت                      زمان   0:55:29

     دانلود جزء بیستم                    12.0 مگابایت                      زمان   0:52:33

     دانلود جزء بیست و یکم             12.3 مگابایت                       زمان   0:54:09

     دانلود جزء بیست و دوم             12.5 مگابایت                      زمان   0:54:40

     دانلود جزء بیست و سوم           11.2 مگابایت                      زمان   0:49:13

     دانلود جزء بیست و چهارم          12.3 مگابایت                       زمان   0:53:51

     دانلود جزء بیست و پنجم           12.0 مگابایت                       زمان   0:52:38

     دانلود جزء بیست و ششم         11.3 مگابایت                       زمان   0:49:28

     دانلود جزء بیست و هفتم          12.2 مگابایت                       زمان   0:53:13

     دانلود جزء بیست و هشتم        11.9 مگابایت                       زمان   0:52:24

     دانلود جزء بیست و نهم           12.4 مگابایت                       زمان   0:54:17

     دانلود جزء سی ام                  12.3 مگابایت                       زمان   0:54:08