دیرین دیرین عنوان مجموعه ای کاملا جذاب و انیمشنی است که با توجه به مشکلات جامعه در زمان بی سر و سامانیان یا آیندگان ادامه این مشکلات را نشان داده و یا با داستانی جذاب در مدت یک تا سه دقیقه در هر قسمت شما را غافلگیر میسازد

" به روز رسانی 17/12/94"
قسمت های 100 الی 114 به پست اضافه شد


تصویری از انیمیشن


لینک های دانلود انیمشن ها


دانلود تیزر انیمیشن با حجم 4.3MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت اول (چهارشنبه سوری) با حجم 4.5MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت دوم (مسافرت) با حجم 4.5MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت سوم (سال نو) با حجم 4.7MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت چهارم (پسته) با حجم 4.9MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت پنجم (نگران) با حجم 4.6MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت ششم (عید دیدنی) با حجم 4.8MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت هفتم (چتر بازی) با حجم 4.5MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت هشتم (چکه) با حجم 4.8MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت نهم (سبزه) با حجم 4.5MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت دهم (کدورت) با حجم 4.6MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت یازدهم (پول باد آورده) با حجم 4.7MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت دوازدهم (نمک) با حجم 4.6MB از سرور سایت سازنده


دانلود قسمت سیزدهم (وام) با حجم 2.5MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت چهاردهم (گرانی) با حجم 5.4MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت پانزدهم (زلزله) با حجم 5.3MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت شانزدهم (اتوبوس) با حجم 5MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت هفدهم (ناداناسور) با حجم 5.2MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت هجدهم (قرص) با حجم 4.8MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت نوزدهم (چندرغاض) با حجم 5.32MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت بیستم (سگ کشی) با حجم 3.8MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت بیست و یکم (کار بیهوده) با حجم 5.3MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت بیست و دوم (وعده وعید) با حجم 4.87MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت بیست وسوم (خواستگاری) با حجم 5.4MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت بیست و چهارم (کوزه) با حجم 5.3MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت بیست و پنجم (چرخ) با حجم 5.18MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت بیست و ششم (سوسیس) با حجم 5.15MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت بیست و هفتم (سلام) با حجم 5.12MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت بیست و هشتم (ال سی دی) با حجم 4.9MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت بیست و نهم (تک سرنشین) با حجم 5.1MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت سی ام (آثار باستانی) با حجم 5.3MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت سی و یکم (نقاشی دیواری) با حجم 5.17MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت سی و دوم (مسواک) با حجم 4.92MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت سی وسوم  (گدایی) با حجم 4.38MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت سی و چهارم (علامت سوال) با حجم 5.1MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت سی و پنجم (اختلاس) با حجم 4.9MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت سی و ششم (پدر چون) با حجم 4.47MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت سی و هفتم (گنبد) با حجم 5.1MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت سی و هشتم (شکار) با حجم 4.9MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت سی و نهم (نایلون) با حجم 4.8MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت چهلم (گذر عمر) با حجم 5.2MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت چهل یکم (تفکیک) با حجم 5.64MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت چهل دوم (بوق) با حجم 4.8MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت چهل سوم (تک سرنشین2) با حجم 5.1MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت چهل چهارم (تجزیه بطری) با حجم 5.1MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت چهل پنجم (اتوبوس2) با حجم 5.45MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت چهل ششم (تنظیم موتور) با حجم 5MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت چهل و هفتم(مذاکرات) با حجم 4.21MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت چهل و هشتم (کار مفید) با حجم 4.5MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت چهل نهم (برخی از) با حجم 5.15MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت پنجاهم (نان سنگک) با حجم 5.27MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت پنجاه و یکم (زمین گرد است) با حجم 4.12MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت پنجاه و دوم (ساخر) با حجم 5.36MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت پنجاه و سوم (سیب) با حجم 6.09MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت پنجتاه و چهارم (خجالت) با حجم 5.31MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت پنجاه و پنجم (آب رفته) با حجم 2.7MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت پنجاه و ششم (کسب و کار) با حجم 5.14MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت پنجاه و هفتم (سُر در گریان) با حجم 5.44MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت پنجاه و هشتم (نسخه) با حجم 5.45MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت پنجاه و نهم (شَکافتن قلک) با حجم 5.34MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت شصتم (جای تاسف) با حجم 5.25MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت شصت و یکم (دهقان فناکار) با حجم 4.86MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت شصت و دوم (کجا) با حجم 2.26MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت شصت و سوم (له شدگان) با حجم 5.04MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت شصت و چهارم (کتاب خواری) با حجم 1.91MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت شصت و پنجم (جا زبالی) با حجم 5.05MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت شصت و ششم (گراهام وی) با حجم 5.11MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت شصت و هفتم (مهمانی از بخارا) با حجم 4.38MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت شصت و هشتم (شمردن) با حجم 4.42MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت شصت و نهم (ماشین زمان) با حجم 4.72MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت هفتادم (توقف عمر) با حجم ----MB از سرور سایت سازنده


دانلود قسمت هفتادویکم (قایق) با حجم 5.14MB از سرور trainbit


دانلود قسمت هفتادو دوم (هدر دهندگی) با حجم 4.9MB از سرور trainbit


دانلود قسمت هفتادو سوم (اختراع به درد نخور) با حجم 4.9MB از سرور trainbit


دانلود قسمت هفتادو چهارم (سرعت صوت) با حجم 5.31MB از سرور trainbit


دانلود قسمت هفتادو پنجم (هنر مدرن) با حجم 4.57MB از سرور trainbit


دانلود قسمت هفتادو ششم (ناسز) با حجم 4.93MB از سرورtrainbit


دانلود قسمت هفتادو هفتم (کوهنوردی) با حجم 4.51MB از سرور trainbit


دانلود قسمت هفتادو هشتم (پرداخت اقباض) با حجم 4.3MB از سرور trainbit


دانلود قسمت هفتادو نهم (برانویید) با حجم 5.02MB از سرور trainbit


دانلود قسمت هشتادم (فاصله) با حجم 4.5MB از سرور trainbit


دانلود قسمت هشتادو یکم (عصای چون کننده) با حجم 4.63MB از سرور trainbit


دانلود قسمت هشتادو دوم (ورزش همگانی) با حجم 4.94MB از سرور trainbit


دانلود قسمت هشتادو سوم (ردپا) با حجم 4.42MB از سرور trainbit


دانلود قسمت هفتادو چهارم (کالای چونی) با حجم 4.78MB از سرور trainbit سایت


دانلود قسمت هفتادو پنجم (معاینه چشم) با حجم 4.41MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت هفتادو ششم (توافق) با حجم 5.42MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت هشتادو هفتم (یاد گیرنده) با حجم 5.21MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت هشتادو هشتم (عاقل اندر سفینه) با حجم 5.02MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت هشتادو نهم (چند سوالی) با حجم 6.05MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت نودم (گالری) با حجم 4.97MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت نود و یکم (عیادت) با حجم 4.94MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت نود و دوم (چتر وارونه) با حجم 4.84MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت نود و سوم (در آمد و هزاین) با حجم 4.49MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت نود و چهارم (مازراتی) با حجم 4.53MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت نود و پنجم (استعداد یابی) با حجم 4.01MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت نود و ششم (گودزیلا) با حجم 5.31MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت نود و هفتم  (گرما) با حجم 4.65MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت نود و هشتم (اعجوبه ها) با حجم 2.12MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت نود و نهم (قلک) با حجم 1.73MB از سرور trainbitسایت


دانلود قسمت صدم (تونل وحشت) با حجم 1.84MB از سرور trainbitسایت
شروع 100 تای اول

 101. (خط فقر)


 102. (کالای خارجی)


 103. (اسم طولانی)


 104. (بازم خواستگاری)


 105. (کتابفروشی)


 106.  (اندکی صبر)


 107. (مردک مدرک گرا)


 108. (هندانه)


 109. (نادم)


110. (جنگ)


 111. (ژن دان)


 112. (خواب در بیداری)


 113. (باز نشسته)


 114. (face off)


ادامه به زودی.... این پست همچنان در حال تکمیل است